แสดงข้อมูล


ข้อมูล
จำนวน
นางเบญญา ราชภัณฑารักษ์
36
นางสาวชัชวรรณ มั่นไทรทอง
34
นางสาวนันทภรณ์ มณีจันทร์
33
นางสาวชลริธร บุญประสพ
33
นายชเนศวร เติมวงศ์
29
นางสาวแทนชนก พูนชัย
25
นายฐิติเดช ตุลารักษ์
24
นางสาววิลาวัลย์ จารุจันทร์
24
นายพิภัทร พฤกษาโรจนกุล
5
นายณภวรรธ หวังชูชอบ
4
นางสาวภาวนา วิจิตตระกูล
0


ข้อมูล
จำนวน
นายฐิติเดช ตุลารักษ์
108
นางเบญญา ราชภัณฑารักษ์
61
นางสาววิลาวัลย์ จารุจันทร์
54
นางสาวชัชวรรณ มั่นไทรทอง
50
นายชเนศวร เติมวงศ์
49
นางสาวชลริธร บุญประสพ
27
นางสาวแทนชนก พูนชัย
22
นางสาวนันทภรณ์ มณีจันทร์
21
นายณภวรรธ หวังชูชอบ
6
นายพิภัทร พฤกษาโรจนกุล
0
นางสาวภาวนา วิจิตตระกูล
0

 หมายเหตุ

ข้อความ
ความหมาย
ข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล ของเจ้าหน้าที่
จำนวน
จำนวนครั้งในการดำเนินงาน
 
Copyright (C) 2019 Information Technology Section, Strategy and Planning Division, OAP, Thailand. All Rights Reserved.
Telephone: 0-2596-7600 ext. 4209, 4211. E-mail: navapat.k (at) oap.go.th. Last updated: Tuesday 13rd August 2019