แสดงข้อมูล


ข้อมูล
จำนวน
นางเบญญา ราชภัณฑารักษ์
40
นางสาวชัชวรรณ มั่นไทรทอง
38
นางสาวนันทภรณ์ มณีจันทร์
37
นางสาวชลริธร บุญประสพ
37
นายชเนศวร เติมวงศ์
31
นางสาวแทนชนก พูนชัย
29
นางสาววิลาวัลย์ จารุจันทร์
28
นายฐิติเดช ตุลารักษ์
27
นายพิภัทร พฤกษาโรจนกุล
5
นายณภวรรธ หวังชูชอบ
4
นางสาวภาวนา วิจิตตระกูล
0


ข้อมูล
จำนวน
นายฐิติเดช ตุลารักษ์
189
นางเบญญา ราชภัณฑารักษ์
78
นางสาวชัชวรรณ มั่นไทรทอง
71
นางสาววิลาวัลย์ จารุจันทร์
64
นายชเนศวร เติมวงศ์
61
นางสาวชลริธร บุญประสพ
38
นางสาวแทนชนก พูนชัย
27
นางสาวนันทภรณ์ มณีจันทร์
21
นายณภวรรธ หวังชูชอบ
7
นายพิภัทร พฤกษาโรจนกุล
0
นางสาวภาวนา วิจิตตระกูล
0

 หมายเหตุ

ข้อความ
ความหมาย
ข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล ของเจ้าหน้าที่
จำนวน
จำนวนครั้งในการดำเนินงาน
 
Copyright (C) 2019 Information Technology Section, Strategy and Planning Division, OAP, Thailand. All Rights Reserved.
Telephone: 0-2596-7600 ext. 4209, 4211. E-mail: navapat.k (at) oap.go.th. Last updated: Tuesday 13rd August 2019