แสดงข้อมูล


ข้อมูล
จำนวน
นางเบญญา ราชภัณฑารักษ์
60
นางสาวชลริธร บุญประสพ
57
นางสาวชัชวรรณ มั่นไทรทอง
53
นางสาวแทนชนก พูนชัย
49
นางสาววิลาวัลย์ จารุจันทร์
48
นายฐิติเดช ตุลารักษ์
41
นายชเนศวร เติมวงศ์
33
นายพิภัทร พฤกษาโรจนกุล
7
นายณภวรรธ หวังชูชอบ
4
นางสาวอัลวานีย์ โกสุมพันธ์
2
นางสาวภาวนา วิจิตตระกูล
1
นางสาวปาณิศา เส็มสัน
1


ข้อมูล
จำนวน
นายฐิติเดช ตุลารักษ์
221
นางเบญญา ราชภัณฑารักษ์
105
นางสาวชัชวรรณ มั่นไทรทอง
96
นางสาววิลาวัลย์ จารุจันทร์
77
นายชเนศวร เติมวงศ์
63
นางสาวชลริธร บุญประสพ
48
นางสาวแทนชนก พูนชัย
32
นายณภวรรธ หวังชูชอบ
10
นางสาวภาวนา วิจิตตระกูล
3
นางสาวปาณิศา เส็มสัน
2
นางสาวอัลวานีย์ โกสุมพันธ์
1
นายพิภัทร พฤกษาโรจนกุล
0

 หมายเหตุ

ข้อความ
ความหมาย
ข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล ของเจ้าหน้าที่
จำนวน
จำนวนครั้งในการดำเนินงาน
 
Copyright (C) 2019 Information Technology Section, Strategy and Planning Division, OAP, Thailand. All Rights Reserved.
Telephone: 0-2596-7600 ext. 4209, 4211. E-mail: navapat.k (at) oap.go.th. Last updated: Tuesday 13rd August 2019