แสดงข้อมูล

หัวข้อ
รายละเอียด
ช่วงเวลา
ทั้งหมด
     


ข้อมูล
จำนวน
car.oap.go.th
1
hw.oap.go.th
1
it.oap.go.th
1
old.e-learning.oap.go.th ... www
1
old.salabun.oap.go.th ... ns2
1
prog.oap.go.th
1
soft.oap.go.th
1
www.oap.go.th
1
รวมทั้งสิ้น
8


ข้อมูล
จำนวน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5
ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
3
รวมทั้งสิ้น
8


ข้อมูล
จำนวน
ปกติ
5
ด่วนที่สุด
3
รวมทั้งสิ้น
8


ข้อมูล
จำนวน
นายนวภัทร์ ขันธ์ต้นธง
8
รวมทั้งสิ้น
8


ข้อมูล
จำนวน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5
ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
3
รวมทั้งสิ้น
8


ข้อมูล
จำนวน
ปกติ
5
ด่วนที่สุด
3
รวมทั้งสิ้น
8


ข้อมูล
จำนวน
นายนวภัทร์ ขันธ์ต้นธง
8
รวมทั้งสิ้น
8


 หมายเหตุ

ข้อความ
ความหมาย
ช่วงเวลา
ทั้งหมด คือเริ่มตั้งแต่  1 มกราคม พ.ศ. 2561  จนถึงปัจจุบัน
ข้อมูล
ชื่อข้อมูล
จำนวน
จำนวนข้อมูล
 
Copyright (C) 2019 Information Technology Section, Strategy and Planning Division, OAP, Thailand. All Rights Reserved.
Telephone: 0-2596-7600 ext. 4209, 4211. E-mail: navapat.k (at) oap.go.th. Last updated: Tuesday 13rd August 2019